Garancia

Görgess a tartalomhoz

 

TZteam jótállás

Asztali számítógépeink és komponensei, valamint használt termékeink jótállásos javítását saját és/vagy beszállítóink szervizei végzik. Használt termékek jótállása üzletünkben érvényesíthető. A jótállásos ügyintézésről a számlához csatolt jótállási jegyen és a szervizvonalunkon tudhat meg többet és jelenthet be hibát: 

 

 • Budapesti központunk + 36 1 406 4444

 • Budapest EMG  +36 30 989 2093

 • e-mail: aruhaz@tzteam.hu

Garanciális feltételek az új és használt számítógépek, laptopok esetében

Az új és használt számítógépek illetve laptopok garanciális kezelésének feltétele az évente egy alkalommal elvégzendő karbanatrtás szervizeinkben. 

Karbantartások díja magában foglalja.

 

Időszaki karbantartás díjszabása

 

 

termékcsoport

időtartam (gyártói+Garancia Plusz)

min. munkaóra

munkaóra ára

teljes díj

 

 

TZteam  PC

2+3 év

2

                  5 000 Ft 

       10 000 Ft 

 

 

LG, Samsung monitor

3+1 év

1

                  5 000 Ft 

          5 000 Ft 

 

 

ASUS notebook

2+1 év

2

                  5 000 Ft 

          10 000 Ft 

 

 

Lenovo notebook 

Gyártó által megadott+1 év

2

                  5 000 Ft 

          10 000 Ft 

 

 

Acer notebook

2+1 év

2

                  5 000 Ft 

          10 000 Ft 

 

 

Toshiba notebook

3+1 év

2

                  5 000 Ft 

          10 000 Ft 

 

 

használt PC

1+1 év

2

                  2 500 Ft 

          5 000 Ft 

 

 

használt monitor

1+1 év

1

                  2 500 Ft 

          2 500 Ft 

 

 

használt notebook

6+6 hó

2

                  2 500 Ft 

          5 000 Ft 

 

 

 

PC-k, notebookok esetében:

 • professzionális portalanítás magas nyomású kompresszorral és légpisztollyal
 • külső-belső takarítás
 • belső csatlakozások ellenőrzése
 • ventillátorok csapágyainak-, fordulatszámának ellenőrzése
 • tápegység működésének (feszültségleadás, működési zaj) ellenőrzése
 • merevlemez(ek) és SSD(k) állapotának, elhasználódásának vizsgálata, meghibásodás előre jelzésének ellenőrzése
 • vírus és egyéb szoftveres kártevők detektálása
 • karbantartási munkadíj tartalmazza a szükséges vegyszerek, apró- és kenőanyagok költségeit

 

Monitorok esetében: 

 • professzionális portalanítás magas nyomású kompresszorral és légpisztollyal
 • tesztképek megjelenítése, esetleges kijelző-hibák detektálása
 • külső-belső takarítás
 • karbantartási munkadíj tartalmazza a szükséges vegyszerek, apró- és kenőanyagok költségeit

 

Elégedettségi garancia

 

 

Az TZteam Kft. 60 napos levásárlási garanciát vállal minden, az TZteam Kft.-nél vásárolt új és használt termékre az alábbi feltételekkel:

 

 • A levásárlási garancia csak az TZteam Kft.-nél vásárolt új és használt termékekre vonatkozik.
 • A levásárlási garancia érvényesítésének alapvető feltételei:
 • A levásárlási garanciát a termék megvételét igazoló számla kiállításától számított 60 naptári napon belül lehet gyakorolni.
 • A levásárlási garancia érvényesíthetőségéhez szükséges a vevő részéről a korábbi, eredeti számla bemutatása.
 • A vevőt terhelik a levásárlással esetlegesen felmerülő pótlólagos költségek, úgy mint pl. a termék kiszállításának költsége.
 • Levásárolni csak a korábban az TZteam Kft.-nél vásárolt termék teljes vételárával legalább megegyező vagy azt meghaladó értékben lehet, az TZteam Kft.-nek nincs módja az esetlegesen le nem vásárolt összeget visszatéríteni.
 • Abban az esetben érvényesíthető a levásárlási garancia, ha a konkrét termék még szerepel az TZteam Kft. aktuális kínálatában.

 

új termék estén az alábbi kiegészítésekkel érvényesíthető a levásárlási garancia:

A TZteam Kft.-nél vásárolt, visszahozott termék bontatlan, gyári csomagolású, soha használatba nem vett termék legyen.
Bontatlannak csak az a termék minősül, amelyiken sérülésmentesen szerepel az eredeti, gyári csomagolás.
A TZteam Kft. jogosult minden egyedi esetben eldönteni, hogy a termék bontatlannak minősül-e vagy sem.

   

 

használt termék estén az alábbi kiegészítésekkel érvényesíthető a levásárlási garancia:

Abban az esetben érvényesíthető használt termékre a levásárlási garancia, ha a konkrét termék még szerepel az TZteam Kft. aktuális kínálatában.
PC és Notebook esetén kizárólag az eredeti, eladáskori konfigurációval lehet érvényesíteni a levásárlási garanciát.
Komolyabb sérülés vagy esztétikai-, illetve műszaki hiba esetén nem lehet érvényesíteni használt termékre a levásárlási garanciát. Ennek eldöntése az TZteam Kft.-t illeti meg.

 

Felelősség korlátozása 

 Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget esetleges adatvesztésből, szoftver helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következmény-károkért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

 •  Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 •  A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a raktári termékekre, a készlet erejéig érvényes.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A Vevő felelős a tzteam.hu és a webshop.tzteam.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. 
 • Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
 • Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a tzteam.hu és a webshop.tzteam.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe. 

Az elállás joga 

A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

20. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben a vásárlás nem a TZteam üzlethelyiségeiben, hanem távollévők közötti szerződéskötés útján valósult meg. 
A 23. § alapján a TZteam Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
A 24. § szerint a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta -e költség viselését.
29. § alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • c)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • d)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • f)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • g)    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • h)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • i)     lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • j)     hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • k)    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • l)     lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • m)  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

Házhozszállítás esetén a csomag átvételekor szíveskedjen ellenőrizni a kézbesítő előtt a csomag sértetlenségét. Ha sérülést talál, ne vegye át a csomagot, vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral. A csomag fizikai sérüléséről utólagos reklamációt jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

 

Záró rendelkezések

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Fenntartjuk a jogot jelen feltételek, üzletszabályzat külön értesítés nélküli módosítására. Esetleges jogvita esetén - a per tárgyának értékétől függően - kikötjük a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét. Téves utalások visszautalásakor banki tranzakciós költséget számítunk fel, amelynek mértéke minimum az utalandó összeg 1%-a. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 A TZteam Kft. tiszteletben tartja és titkosan kezeli személyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat csak saját céljainkra használjuk fel.